คุณภาพผู้เรียน

คุณภาพผู้เรียน

 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

–         เข้าใจและเห็นความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่มีต่อสุขภาพและชีวิตในช่วงวัยต่างๆ

–         เข้าใจ  ยอมรับ และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกทางเพศ ความเสมอภาคทางเพศ สร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น และตัดสินใจแก้ปัญหาชีวิตด้วยวิธีการที่เหมาะสม

–         เลือกกินอาหารที่เหมาะสม ได้สัดส่วน ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตและพัมนาการตามวัย

–         มีทักษะในการประเมินอิทธิพลทางเพศ เพื่อน ครอบครัว ชุมชน และวัฒนธรรม ที่มีต่อเจตคติ ค่านิยม เกี่ยวกับสุขภาพและชีวิต และสามารถจัดการได้อย่างเหมาะสม

–         ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและการเกิดโรค อุบัติเหตุ การใช้ยา  สารเสพติด และควารมรุนแรง รู้จักสร้างเสริมความปลอดภัยให้แก่ตนเอง ครอบครัวและ ชุมชน

–         เข้าร่วมกิจกรรมทางกาย กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ โดยนำหลักการของทักษะทางกลไกมาใช้ได้อย่างปลอดภัย สนุกสนาน และปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ตามความถนัดและความสนใจ

–         แสดงความตระหนักในความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพ การป้องกันโรค การดำรงสุขภาพ การจัดการกับอารมณ์และความเครียด การออกกำลังกายและการเล่นกีฬากับการมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี

–         สำนึกในคุณค่า ศักยภาพ และความเป็นตัวของตัวเอง

–          ปฏิบัติตามกฎ กติกา  หน้าที่ความรับผิดชอบ เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น ให้ความร่วมมือในการแข่งขีนกีฬาและทำงานเป้นทีมอย่างเป้นระบบ ด้วยความมุ่งมั่นและมีน้ำใจนักกีฬา จนประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ด้วยความชื่นชมและสนุกสนาน

   จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

–    สามารถดูแลสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติดและความรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการวางแผนอย่างเป้นระบบ

–    แสดงออกถึงความรัก ความเอื้ออาทร ความเข้าใจในอิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรม ที่มี
ต่อพฤติกรรมทางเพศ การดำเนิชีวิต และวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี

–    ออกกำลังกาย เล่นกีฬา เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพ เพื่อสุขภาพโดยนำหลัก
การของทักาะทางกลไกมาใช้ได้อย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ ด้วยความชื่นชมและสนุกสนาน

–   แสดงความรับผิดชอบ ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามกฎ  กติกา  สิทธิ  หลักความปลอดภัย ในการเข้าร่วม
กิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา จนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของตนเองและทีม

–   แสดงออกถึงการมีมารยาทในการดู การเล่น และการแข่งขันด้วยความมีน้ำใจนักกีฬาและนำไปปฏิบัติในทุก
โอกาส จนเป็นบุคคลิกภาพที่ดี

–   วิเคราะห์และประเมินสุขภาพส่วนบุคคลเพื่อกำหนดกลวิธีลดความเสี่ยง  สร้างเสริมสุขภาพ ดำรงสุขภาพ
การป้องกันโรค และการจัดการกับอารมณ์และความเครียด ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

–  ใช้กระบวนการทางประชาสังคม สร้างเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง   ปลอดภัยและมีวิถีชีวิตที่ดี

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s